Ondernemers maken Groene Hart West aantrekkelijker en toegankelijker

Sinds 2013 werken publieke en maatschappelijke organisaties samen met de ondernemers in het Groene Hart aan de pilot Vrijetijdslandschap. Deze pilot heeft als doel ondernemers de motor te laten zijn voor het versterken van de belevingswaarde van het landschap. Als onderdeel van de pilot is er in 2014 een interactieve publieksprijsvraag georganiseerd waarbij de bezoekers van het gebied ideeën hebben aangedragen die de aantrekkelijkheid van het Groene Hart West vergroten. Deze ideeën zijn inmiddels verwerkt in een regionale aanpak en in business plannen van ondernemers. In 2015 gaat de pilot een nieuwe fase in: de plannen zullen dit jaar worden uitgevoerd. Vijf ondernemers nemen daarbij het voortouw en hebben eind 2014 een investeringsplan afgerond en ingediend bij de provincie Zuid-Holland voor support door middel van een subsidie. Met deze middelen moeten in 2015 verschillende projecten worden gerealiseerd: o.a. de ontwikkeling van een Boeren-Leidsekaasmuseum op Kagereiland en een recreatieboerderij in Hoogmade en de aanleg van rustplekken en routes rond Geitenboerderij ‘t Geertje in Zoeterwoude. Voor de provincie Zuid-Holland en de betrokken gemeenten is de pilot waardevol. Het is innovatief dat het de ondernemers zijn die het landschap versterken. Samen werken ze aan een betere toegankelijkheid, meer toeristisch-recreatieve voorzieningen en een grotere belevingswaarde van het gebied. Bovendien leveren de ondernemers een bijdrage aan het duurzaam beheer van het landschap. Het is bovendien bijzonder dat de ondernemers zich daarop gezamenlijk organiseren: ze hebben begin 2015 een Vereniging Vrijetijdslandschap Groene Hart West opgericht om samen met andere ondernemers in het gebied nieuwe impulsen aan het Groene Hart West te geven.

Klik hier voor meer informatie. 


Advies status en aanpak Nationale Landschappen

De Stichting Nationale Landschappen heeft de Rijksadviseur Landschap en Water gevraagd advies uit te brengen met betrekking tot de status en aanpak Nationale Landschappen. Veel provincies hebben de Nationale Landschappen in hun provinciale visies overgenomen en hebben inmiddels eigen beleid ontwikkeld. In sommige provincies is er apart budget gehandhaafd voor de Nationale Landschappen, in andere provincies is met het wegvallen van de Rijksfinanciering ook de provinciale bijdrage stopgezet. Het IPO heeft aangegeven geen afspraken te willen maken over een gezamenlijk landschapsbeleid. Dat betekent dat er geen beleid meer is dat zich richt op samenhang en synergie tussen de Nationale Landschappen. Tegelijkertijd zien we dat in diverse Nationale Landschappen de ‘vermaatschappelijking’ van het landschap vorm krijgt. Een voorbeeld is de Ooijpolder in Nationaal Landschap Gelderse Poort, waar met gelden uit een publiek-privaat gebiedsfonds veel nieuwe landschapselementen zijn aangelegd en langjarige beheercontracten zijn afgesloten met particuliere eigenaren. De veranderende beleidsmatige en maatschappelijke context biedt nieuwe kansen, maar vraagt wel om een herbezinning op het bestaande stelsel van de 20 Nationale Landschappen. De Stichting is benieuwd naar de visie van de Rijksadviseur Landschap en Water hierop.

Klik hier voor meer informatie. 


Natuurlijk gezond in het Groene Woud

Een stevige boswandeling doet goed. En dat is nog maar één aspect waarin Het Groene Woud kan bijdragen aan de gezondheid en het welbevinden van mensen. Natuur en gezondheid zijn een twee-eenheid, waar je niet omheen kunt. Groen in de omgeving is gunstig voor de fysieke, mentale en spirituele gezondheid. Het Groene Woud biedt met haar groene platteland, betrokken gemeenschap en mooie cultuurlandschap volop kansen om de gezondheid te stimuleren. Maar worden die kansen benut? Kunnen ondernemers iets betekenen bij het combineren van ‘groen’ en ‘mens’? Hoe kunnen zorgorganisaties optimaal gebruik maken van alles wat Het Groene Woud te bieden heeft? Het wordt allemaal besproken en tegen het licht gehouden tijdens de Doe- en Denkdag van Het Groene Woud op 11 december 2014. Dan is er ook volop ruimte om zelf ideeën te spuien en bevlogen initiatieven leven in te blazen. 

Klik hier voor meer informatie. 


Hoeksche Waard steeds bekender

Afgelopen zomer is een onderzoek gehouden naar de bezoekmotieven van recreanten in de Hoeksche Waard. Natuur en landschap het vaakst worden genoemd als bezoekmotief. Maar liefst 91% van de niet-inwoners geeft in het onderzoek aan het voornemen te hebben om de Hoeksche Waard in de nabije toekomst nogmaals te bezoeken. Niet-inwoners gebruiken bij de voorbereiding van een bezoek vooral internet. Hoeksche Waarders zelf maken vooral gebruik van de papieren informatiebronnen zoals het Magazine Eropuit en de brochure van de Deltapontjes. Ook buiten de Hoeksche Waard, in Rotterdam, is mensen gevraagd naar hun bekendheid met de Hoeksche Waard. Die groep heeft niet altijd het plan het gebied te bezoeken, maar uit het onderzoek bleek wél dat het gebied bekender is geworden. Hoewel de titel Nationaal Landschap niet meer door alle overheden wordt gebruikt, blijkt het voor de Hoeksche Waard een sterk merk om zich mee te onderscheiden. De dijken, kreken en open polders hebben bewezen een aantrekkelijk landschap te zijn voor bezoekers. Reden om de titel Nationaal Landschap ook in de toekomst aan de Hoeksche Waard te blijven verbinden als regio met bijzondere kwaliteiten waar het goed toeven is.

Klik hier voor het volledige rapport. 


Resultaat en vervolg Werken aan sterke merken

De marketing van de Nationale Landschappen ('Werken aan sterke merken') heeft een vervolg gekregen op www.holland.com. Op dit portal is een landingspagina over Nationale Parken en Nationale Landschappen gerealiseerd. Voor verschillende parken en landschappen is bovendien inhoudelijke informatie toegevoegd. Daarnaast zijn zes natuurfietsroutes beschreven, varierend van 24 t/m 127 kilometer. Servicenet Nationale Landschappen en Stichting Nationale Parken willen de resultaten tot nu toe graag met jullie delen en de vervolgstappen met jullie bepalen. De bijeenkomst vindt plaats op 3 november van 13:00-16:00.

Klik hier voor meer informatie. 


Voortgang kopgroep gebiedscoöperatie IJsseldelta

De 20 Nationale Landschappen van Nederland moeten zich anders gaan organiseren en financieren, willen zij in de toekomst standhouden. Vanuit de pilot in Nationaal IJsseldelta is een kopgroep druk bezig met het uitwerken van de gebiedscoöperatie en business cases. Er zijn inmiddels vier werkgroepen gestart: agro-food, natuur en landschap; duurzaamheid en energie; economie, toerisme en recreatie; en organisatie en financiering. Er is zicht op een aantal kansrijke verdienmodellen, bijvoorbeeld op het gebied van zonne-energie, duurzame landbouw, toeristisch-recreatieve arrangementen en het versterken van de verbindingen stad-platteland. Brede verankering in de samenleving blijft hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Klik hier voor een presentatie over de uitwerking van de gebiedscoöperatie.


Terugblik studieochtend: van aanbod- naar vraaggericht denken

De Nationale Parken en Nationale Landschappen zijn al een aantal jaar op zoek naar alternatieve financieringsmodellen. Tijdens een studieochtend op 19 juni is teruggekeken en zijn ervaringen uitgewisseld: welke initiatieven zijn er van de grond gekomen, wat werkt wel en wat werkt niet? Roelof Balk wijst tijdens de ochtend op het gevoel van urgentie als belangrijke factor in nieuwe plannen en samenwerkingen. Diana de Jong geeft aan dat de natuursector niet langer aanbodgericht, maar vraaggericht moet denken en moet samenwerken op gebiedsniveau. Jean-Paul Schaaij sluit af met de woorden dat er geen sprake meer is van 'business as usual'. Het combineren van functies is volgens hem wel kansrijk.

Lees hier het verslag. 


Studieochtend verdienmodellen en gebiedsmarketing

Na een zoektocht van enkele jaren naar nieuwe financieringsmogelijkheden door de Nationale Parken en Nationale Landschappen is het tijd voor reflectie. Welke hoopgevende ervaringen hebben we opgedaan? Welke modellen werken echt, welke niet? En in hoeverre is het inderdaad mogelijk om de organisatie van Nationale Parken en Nationale Landschappen te financieren vanuit de markt? Tijdens een studieochtend op 19 juni kijken we terug op de afgelopen jaren en werpen we een blik op de toekomst. Daarnaast worden verbindingen gelegd met de grote geldstromen en er wordt 'gegluurd bij de buren'.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.


Lancering Veluwefonds

Samen de Veluwe nog mooier maken. Daar zetten de stichting Veluwefonds en Rabobank Apeldoorn en Omgeving zich beiden voor in. Op woensdag 4 juni is dit onderstreept door een nieuwe impuls aan de Veluwe te geven: de lancering van de Rabo Streekrekening. Met dit fonds worden duurzame initiatieven op de Veluwe financieel ondersteund. Daarnaast helpt het fonds Veluwse bedrijven bij het in balans brengen van economische en ecologische ontwikkeling, draagt het bij aan de promotie, bemiddelt het dat compensatiebijdragen voor natuur en landschap worden geïnvesteerd in de Veluwe en verbindt het kennis tussen betrokken organisaties. Tijdens de bijeenkomst vertelde weerman Reinier van den Berg wat voor hem de kracht van de Veluwe is en legde Gelders gedeputeerde Jan Jacob van Dijk uit wat het belang is van promotie voor de Veluwe en hoe Veluwse streekproducten dit kunnen onderstrepen. 

Klik hier voor meer informatie. 


Zeven nieuwe initiatieven rond het Groene Hart

Om het Groene Hart nog leuker voor de recreant te maken hebben de ANWB, provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en het Servicenet Nationale Landschappen ondernemers in de regio Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer opgeroepen plannen hiervoor te maken. Zeven ondernemers hebben hieraan gehoor gegeven. Onder de ingestuurde plannen zijn een nieuwe natuurvaartocht door het Land van Wijk en Wouden en een Leidse kaasmuseum op de Kaag. Verder is er een plan voor een natuurpad rond de Zoeterwoudse streekwinkel Boer en Goed en het opzetten van een pleisterplaats voor wandelaars, fietsers en kanoërs bij de Hoogmadese boerderij Buitenverwachting. Nu is het de beurt aan de bewoners om het beste plan te kiezen. Zij kunnen vanaf 7 mei tot 7 juni op de plannen reageren en het leukste initiatief liken op de Facebook-pagina’s van deze ondernemers. Met hun inbreng bepaalt een jury wie de winnaar wordt. De jury bestaat uit de ANWB, provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Servicenet Nationale Landschappen. Het winnende plan wordt met hun steun gerealiseerd.

Klik hier voor meer informatie. 


Deelname aan EUROPARC kans voor Nationale Landschappen

Op 25 maart vond een bijeenkomst van de EUROPARC Federation plaats. De bijeenkomst ging met name over Europese samenwerking en mogelijkheden van nieuwe Europese subsidieprogramma’s. De Vlaamse Regionale Landschappen hebben het voorstel om lid te worden van EUROPARC en deelname aan de Europarc Low Countries Section positief onthaald. Ook de Nederlandse Nationale Landschappen zien dit als een kans.

Lees hier het verslag. 


Nationale Landschappen internationaal gepromoot

In 2014 wordt er een start gemaakt met de internationale marktbewerking voor de Nationale Parken en Nationale Landschappen. De basis die in 2014 wordt gelegd vormt het uitgangspunt voor verdere activiteiten in 2015 en zal bestaan uit de twee activiteiten. Ten eerste het online portal Holland.com (Duits en Vlaams) waarop basisartikelen van de Parken en Landschappen staan. Dit kan uitgebreid worden met leuke artikelen van uw Nationale Landschap! De tweede activiteit betreft vier uitzendingen van Vlaanderen Vakantieland die in mei 2015 worden opgenomen. Dit is het best bekeken toeristische televisieprogramma in Vlaanderen. Deze twee activiteiten leggen de basis voor een verdere uitbreiding van de marketingactiviteiten die in 2015 worden opgestart. Wilt u een of meerdere artikelen plaatsen op de online portal of in 2015 deelnemen aan de campagne in Duitsland en/of Belgie? Meldt u nu aan! 

Klik hier voor meer informatie. 


EUROPARC-bijeenkomst over Europese kansen en subsidies

De EUROPARC Federation is gestart met het hernieuwen van haar strategie en wil graag met de leden en anderen nadenken over haar toekomstig beleid en de prioriteiten. Dat gebeurt op dinsdag 25 maart in Antwerpen. Een deel van het programma staat in het teken van kansen voor Europese samenwerking en mogelijkheden van de nieuwe Europese subsidieprogramma's. De Nationale Landschappen zijn ook uitgenodigd om mee te denken.

Klik hier voor meer informatie. 


24 en 25 mei: Fête de la Nature

Mensen een inspirerende en feestelijk ervaring in de natuur bezorgen. Dat is wat Fête de la Nature wil bereiken. Niet op één plek maar door heel Nederland worden allerlei activiteiten georganiseerd. Traditionele natuuractiviteiten maar vooral ook onverwachte en verrassende combinaties. Ook in de Nationale Landschappen wordt van alles georganiseerd. Servicenet Nationale Landschappen is een van de partners van Fête de la Nature.  

Kijk voor meer informatie op de website van Fête de la Nature


11 maart: Werken aan Sterke merken

Op 19 december jl. organiseerden Servicenet Nationale Landschappen en Samenwerkingsverband Nationale Parken in samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) de bijeenkomst ‘Werken aan sterke merken’. Doel was om tot werkafspraken en projectvoorstellen te komen over de marketing van deze unieke gebieden. Er bleek een behoorlijk animo te zijn om tot vervolgstappen te komen. Een voorstel daartoe voor vergroting van naamsbekendheid van de Nationale Parken en Nationale Landschappen wordt op 11 maart as. van 10:00-12:00 in Vredenburg te Utrecht besproken. 


'Kopgroep' zet transitie IJsseldelta voort

De 20 Nationale Landschappen van Nederland moeten zich anders gaan organiseren en financieren, willen zij in de toekomst standhouden. Om die reden heeft Servicenet Nationale Landschappen in 2013 gewerkt aan de pilot 'gebiedscooperatie'. Doel van de pilot was om een start te maken met een nieuwe privaat-publieke samenwerking die in plaats kan komen van de huidige publiek gedomineerde organisatie. De pilot, die samen met het Programmabureau IJsseldelta en de Advies en Initiatiefraad is uitgevoerd, heeft geleid tot een 'kopgroep' die de transitie verder gaat vormgeven. De kopgroep gaat in 2014 'business cases' uitwerken, een robuust financierings- en organisatiemodel ontwikkelen en verankeren in een publiek-private 'gebiedsdeal'. De werkwijze biedt veel aanknopingspunten voor andere Nationale Landschappen.

Bekijk hier de resultaten van de pilot   


Organisatie Nationale Landschappen in kaart gebracht

Het verschijnen van de Balans van de Leefomgeving is de aanleiding geweest voor een evaluerend onderzoek naar de organisatie van de Nationale Landschappen. Het provinciaal beleid, maatschappelijke en bestuurlijke energie en geografische factoren waren de onderzoeksthema’s. De hoofdbevinding van onderzoeker Mandy van Kouwen is dat “energie in Nationale Landschappen sterk verschilt, maar dat provinciale aandacht voor Nationale Landschappen blijft”. 

Bekijk hier het onderzoek


420.000 euro voor Gelderse Nationale Landschappen

De provincie Gelderland gaat bijdragen aan de promotie en marketing van zes Gelderse Nationale Landschappen. De partijen in de gebieden willen komen tot een sterkere identiteit en grotere betrokkenheid bij de Nationale Landschappen. Daarom hebben zij, met hulp van Servicenet Nationale Landschappen, businesscases opgezet. Voor elk goedgekeurde businesscase stelt Gelderland 70.000 euro beschikbaar. 'Door de Nationale Landschappen extra onder de aandacht te brengen en bezoekers te interesseren, ontstaan nieuwe kansen voor bedrijvigheid', aldus Gelders gedeputeerde voor Natuur en Landschap, Jan Jacob van Dijk.


Startschot gebiedsdeal IJsseldelta gegeven!

Op 10 oktober vond in Polder Mastenbroek de gebiedsconferentie van Nationaal Landschap IJsseldelta plaats. Een belangrijk moment, omdat het toekomstperspectief voor de IJsseldelta hier voor een volle zaal is gepresenteerd. Samen met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, overheden en andere Nationale Landschappen is dit perspectief vervolgens in verschillende workshops besproken. De bezoekers trokken hiervoor het gebied in waar zij vragen en antwoorden met elkaar hebben gedeeld. Zo is er gesproken over de streekrekening in het buurthuis, verdienmodellen op een schapenmelkerij, de verbindende functie van een gebiedsfonds op een aardbeienkwekerij, marketing in een theeschenkerij en over het GLB op een melkveehouderij. Belangrijkste conclusies: "de tijd is rijp, pak nu de kansen", "blijf vernieuwen en investeren in samenwerking, maar durf wel keuzes te maken", "wees trots" en "begin gewoon"! Gedeputeerde Theo Rietkerk gaf ter afsluiting de voorzitter van de Advies- en Initiatiefraad de opdracht een kopgroep te vormen en gezamenlijk een gebiedsdeal voor de IJsseldelta voor te bereiden.

Lees hier het verslag   


Hoe houden we NL Hoeksche Waard overeind?

Hoe houden we het Nationaal Landschap overeind? Dat stond centraal op een symposium op vrijdag 27 september 2013, georganiseerd door Hoekschewaards Landschap in samenwerking met Servicenet Nationale Landschappen en het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard. Een inspirerende ochtend over regie, co-creatie en participatie, het te gelde maken van het merk Nationaal Landschap en de meerwaarde van een gebiedsfonds.  

Bekijk het verslag


Uitwisseling met Walen en Luxemburgers

Op 25 en 26 juni heeft een delegatie van Waalse en Luxemburgse parken/landschappen een bezoek gebracht aan Nederland. De rode draad bleek het verschil in benadering te zijn tussen de Nederlandse en de Waalse en Luxemburgse aanpak. De overheveling van rijkstaken en gelden naar provincie en gemeente heeft ervoor gezorgd dat de Nationale Landschappen een bron van lokale initiatieven zijn geworden, aangespoord door enthousiaste projectleiders, ondernemers en burgers. Dit bottom up proces trof de buitenlandse bezoekers in hoge mate. Ons motto – dit is jullie toekomst – wekte de nodige beroering. Aan onze kant is gesteld dat de waaier aan activiteiten die loskomt ook een nadeel heeft: het is moeilijk om te focussen en om de boog gespannen te houden, zeker op langere termijn. De formele planologische aanpak van onze buren leidt zeker tot minder flexibiliteit, maar biedt omgekeerd ook meer zekerheid over de beschikbaarheid van middelen en over de inzetbaarheid van toetsingskaders wanneer dat nodig is, met name rond vergunningen voor bouwactiviteiten in gevoelige landschappen.

Lees hier het verslag


Natuurtop 22 juni: een nieuwe visie op natuur en landschap

Een andere weg inslaan in het denken over natuur en landschap. Dat stond zaterdag centraal op de Natuurtop in Herwijnen, een initiatief van staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken. Dijksma wil de krachten bundelen en samen natuur en landschap in stand houden en een impuls geven voor de komende decennia. “Ik wil vandaag met u nieuwe bruggen bouwen. Met provincies, boeren, burgers, natuurbeschermers, terreinbeheerders en ondernemers'', zei Dijksma. ,,Geen partijen tegenover elkaar, maar mét elkaar''. Volgens de staatssecretaris moeten ‘gebruiken en genieten’ meer op de voorgrond komen. Ze meent dat de natuur ontwikkeling juist kan stimuleren: in de recreatiesector, bouw en als vestigingsplaats van bedrijven. De natuur moet zich volgens haar ontwikkelen van ‘hindermacht naar kracht’. Servicenet Nationale Landschappen nam deel aan de Natuurtop en heeft de staatssecretaris uitgenodigd voor een gesprek over het verder versterken van de Nationale Landschappen, waar veel van haar ideeën al in de praktijk worden gebracht.


Probleemeigenaren gezocht (verslag kennissessie 31 mei)

Hoe verzilver je de waarde van het landschap? Die vraag stond centraal tijdens een kennisbijeenkomst op 31 mei die was georganiseerd door Servicenet Nationale Landschappen in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De conclusie van het ochtendprogramma was duidelijk: om landschappelijke waarden om te zetten in concrete waarde -  geld dus - heb je vooral mensen nodig. Probleemeigenaren en mensen bij de overheid en het bedrijfsleven en terreineigenaren die willen samenwerken en investeren in het behoud, beheer en de ontwikkeling van het landschap. Lees hier het verslag van het ochtendprogramma; kijk hier voor het verhaal van Hans Renes; en hier voor de presentatie van Hans Farjon. Het middagprogramma stond in het teken van kennisuitwisseling rondom Europa, fondsen, de waarde van het landleven en samenwerken met ondernemers (lees hier de verslagen).

Foto: Wim van der Ende


Natuur maakt woonlocatie aantrekkelijk

Op donderdag 23 mei is de ‘Atlas voor gemeenten 2013’ gepresenteerd tijdens de gelijknamige conferentie op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Aan elke editie is een themaonderzoek gekoppeld. Het thema van 2013 is ‘Groen & Water’. De nabijheid van groen en water (natuur, hoogwaardige landschappen en recreatieve voorzieningen) bepaalt, naast de beschikbaarheid van werk en voorzieningen, voor een aanzienlijk deel de aantrekkingskracht van steden, zo vertelde Gerard Marlet tijdens de presentatie. Bij het waarderen van groen en water hebben de onderzoekers van Atlas voor gemeenten onder andere gekeken naar de nabijheid van bos, grote rivieren en de Noordzeekust. Om ook de kwaliteit van het binnenstedelijk groen in beeld te kunnen brengen is dit jaar aanvullend gebruik gemaakt van gegevens over broedvogels. Op deze manier blijkt de kwaliteit van het groen het hoogste te zijn in Nijmegen, gevolgd door Helmond en Heerlen. Lees hier de onderbouwing


Programma 'Verzilveren van waarden in het landschap'

Hoe zet je waarden om in waarde? Hoe benut je de waarde van vastgoed? Hoe organiseer je een grotere (financiële) betrokkenheid van bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties? Hoe kom je tot  slimme beheersconcepten? En is een investeringsfonds een oplossing voor duurzame financiering van het landschap? Tijdens de kennisbijeenkomst ‘Verzilveren van waarden in het landschap’ op vrijdag 31 mei staan deze vragen centraal. Met bijdragen van Hans Renes (Hoogleraar Erfgoed van Stad en Land), Hans Farjon (Planbureau voor de Leefomgeving), Frans Holleman (directeur Bouwfonds, regio Noord Oost), Jan van Muyden (voorzitter Veluwefonds/Veluwecollectief), Ger van den Oetelaar (voorzitter St. Streekrekening Groene Woud), Peter Ros (Nieuwe Hollandse Waterlinie) en Ronald Buiting (Buiting Advies). Zij gaan met elkaar en u in gesprek over de praktijk. Inschrijven kan tot 23 mei mogelijk via dit formulier. Deelname is kosteloos.

Bekijk hier het programma 


Interactieve picknickbanken in Noardlike Fryske Wâlden

In Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden zijn elf picknickbanken geplaatst. De banken zijn voorzien van een interactief, kleurrijk tafelblad met daarop de Falkplankaart en bevat informatie over de omgeving gericht op zowel toeristen als inwoners van het gebied. Zo kunnen zij zien hoe mooi en uniek het Nationaal Landschap is. Op donderdag 23 mei heeft gebiedsgedeputeerde Kramer van Noordoost Fryslân in Oentsjerk de eerste van elf in de regio verspreide, unieke en interactieve picknickbanken officeel onthuld. De banken staan op locaties waar de verscheidenheid van het landschap goed naar voren komt, informatievoorziening veelal al aanwezig is (bijvoorbeeld een museum) en bezoekers via het tafelblad en QR codes een beeld krijgen hoe bijzonder dit stukje Fryslân is. Dit initiatief is tot stand gekomen door samenwerking tussen de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Staatsbosbeheer en de bij het Nationaal Landschap betrokken gemeenten. De foto is van Binne Lauw Katsma.


Samenwerking tussen boeren en natuurorganisaties werkt!

In tien jaar tijd zijn er tien keer zoveel gruttoparen neergestreken in natuurgebied Eemland. In 2001 werden er nog 36 broedparen geteld, twee jaar geleden waren dat er 365. In de rest van Nederland gaat het helaas slecht met de weidevogels, ondanks de honderden miljoenen euro’s die de overheid aan boeren heft verstrekt om natuurvriendelijker te werken. De pogingen om de natuur op het Nederlandse platteland re redden, zijn volgens de Raad voor leefomgeving en infrastructuur “op een groot fiasco uitgelopen, ondanks de goede bedoelingen”. De zorg voor de weidevogels in Eemland geldt als een gezamenlijk succes van Vereniging Natuurmonumenten en omwonende boeren. Het geheim van het succes is samenwerking en deskundigheid. Veertig boeren werken samen in een agrarische natuurvereniging, waar ook Natuurmonumenten in deelneemt. Samen bepalen ze wat wel of geen nut heeft. Lees meer..


Bijeenkomsten Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nationaal Landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie organiseert binnenkort twee bijeenkomsten. Op dinsdagmiddag 11 juni vindt het symposium 'De Publieke Waterlinie Met Minder Overheid' plaats. Centrale vraag is hoe het Nationaal Landschap minder overheidsafhankelijk kan worden en beter gebruik kan maken van initiatieven en creativiteit uit markt en maatschappij. Aanmelden via r.van.gelderen@dlg.nl. Op dinsdag 18 juni wordt vanuit het ‘Collabor8’project een dag in het teken van nieuwe media georganiseerd. Hoe is deze in te zetten voor het aantrekken van bezoekers naar uw regio? Internationale partners en bedrijven op het gebied van ‘location based experiences’ laten hun nieuwe producten op een markt aan u zien. Ook de producten die gebruikt worden in de Nieuwe Hollandse Waterlinie worden gepresenteerd. Aanmelden via j.w.vdheide@dlg.nl.  


Nationale natuurtop op 22 juni 2013

Op 22 juni komt er een 'Natuurtop' met maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur en landschap, het bedrijfsleven, provincies en andere overheden. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken organiseert de top. De bijeenkomst is een eerste stap om een gezamenlijke visie op natuur te ontwikkelen die begin volgend jaar klaar moet zijn. Dijksma zet daarbij in op slimme combinaties van natuur en andere economische belangen en op koppelingen met doelen op het gebied van gezondheid, veiligheid en economie. Servicenet Nationale Landschappen wil graag bijdragen aan de gezamenlijke visie en wil met de Nationale Landschappen laten zien hoe kansrijke koppelingen kunnen worden georganiseerd. Tijdens een kennisbijeenkomst op 31 mei wordt met de Nationale Landschappen aan een statement voor de Natuurtop gewerkt. 


Een actieplan voor de Nationale Landschappen

Servicenet Nationale Landschappen heeft een nieuw actieplan voor de Nationale Landschappen! Het jaar 2013 is een cruciaal jaar waarin een stevige volgende stap kan worden gezet om de Nationale Landschappen als sterk merk neer te zetten. De focus ligt daarbij op het ontwikkelen van nieuwe organisatie- en financieringsmodellen. Daar wordt hard aan gewerkt, zowel landelijk als regionaal. Met een landelijk fonds en regionale pilots in o.m. de IJsseldelta, het Groene Hart en de Gelderse Nationale Landschappen.

Lees hier het actieplan


Nationale Landschappen genomineerd voor prijs

De samenwerking van de Nationale Landschappen, verankerd in het Servicenet, is door staatssecretaris Dijksma voorgedragen voor de Europese Landschapsprijs! De Europese Landschapsprijs is een eervolle onderscheiding van de Raad van Europa die iedere twee jaar in het kader van de Europese Landschapsconventie wordt uitgereikt aan een organisatie die zich inzet voor bescherming, beheer of inrichting van het landschap. Iedere lidstaat mag een initiatief voordragen. De Nationale Landschappen zijn genomineerd vanwege de ontwikkelingsgerichte benadering waarmee ze de slag maken van beleidsconcept tot maatschappelijk gedragen merk en de ondernemende wijze waarop de samenwerking is vormgegeven. De jury zal in het bijzonder letten op de voorbeeldfunctie van de inzendingen, de betrokkenheid van publiek, lokale en regionale autoriteiten en andere betrokkenen en de ‘sensibilisering’ van de waarde van landschappen, hun rol en hun evolutie. De prijs wordt eind 2013 uitgereikt.


Nieuwe organisatie- en financieringsmodellen in de praktijk

De Nationale Landschappen representeren bij uitstek de schoonheid en historie van Nederland. Maar de middelen om het kwaliteitsniveau van de Nationale Landschappen hoog te houden, lopen sterk terug. Daarom werkt Servicenet met diverse partners in verschillende gebieden aan nieuwe organisatie- en financieringsmodellen. In Nationaal Landschap IJsseldelta wordt samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Overijssel en de lokale en regionale partners gewerkt aan een 'gebiedscoöperatie', een meer bedrijfsmatig toekomstmodel. In Nationaal Landschap Groene Hart wordt werk gemaakt van een pilot 'vrijetijdslandschap', samen met de ANWB, de provincie Zuid-Holland en de regio Holland-Rijnland. En voor de zeven Gelderse Nationale Landschappen worden business cases ontwikkeld voor een grotere naamsbekendheid en betrokkenheid van bewoners en bezoekers. Lees meer over deze projecten in de community


Uniek veengebied Laag Holland moet weer groeien

Het is een unieke biotoop op aarde; het door plantenresten gevormde veengebied in Nationaal Landschap Laag Holland. Om te voorkomen dat het veen op termijn verdwijnt, begint Landschap Noord-Holland het project 'Omhoog met het veen' in Ilperveld. Dit project gaat verder dan het gebruikelijke veenweidebeheer. De provincie Noord-Holland wil er samen met de Radboud Universiteit Nijmegen voor zorgen dat er weer veenmos gaat groeien op landbouwkundig gebruikt grasland. Op die manier blijft het veenbiotoop met specifieke plant- en diersoorten behouden. 

Lees hier diverse artikelen over dit project


Ook Nationaal Landschap Hoeksche Waard sluit zich aan

Ook Nationaal Landschap de Hoeksche Waard heeft zich bij Servicenet Nationale Landschappen aangesloten. “Het is van belang voor het maatschappelijk draagvlak en voor de toeristisch recreatieve ontwikkeling van de Hoeksche Waard” aldus bestuurlijk trekker Hans Flieringa. “Het past ook bij onze uitgangspunten rondom marketing en promotie van de Hoeksche Waard. Bundeling van krachten is het devies voor de toekomst. Op eigen kracht projecten realiseren wordt steeds moeilijker”.

Lees hier het persbericht
 
 


Rijk leven in Nationaal Landschap Zuid-Limburg

Op 28 november jl. vond in Maastricht het zeer druk bezochte eindsymposium plaats van de vijf-jarige campagne ‘Rijk leven Nationaal Landschap Zuid-Limburg’. De provincie Limburg, IVN Limburg, IVN District Limburg, CNME, IKL, VVV Zuid-Limburg, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting het Limburgs Landschap presenteerden de projecten die ze hebben gerealiseerd. Roelof Balk en Lennart Graaff (Servicenet Nationale Landschappen) legden de relatie tussen de regionale kansen voor Nationaal Landschap Zuid-Limburg en de landelijke mogelijkheden voor merkontwikkeling en financiering van de Nationale Landschappen. Ook Joline de Weerdt (directeur IVN regio Zuid) en Hilde Blank (directeur BVR-adviseurs) leverden inspirerende bijdragen en concrete adviezen voor een kansrijk vervolg van de campagne. De bijeenkomst werd afgesloten met de ondertekening van een manifest waarmee de aanwezigen, gedeputeerde Patrick van der Broeck voorop (foto), te kennen gaven een constante bijdrage te willen geven aan het versterken van het Nationaal Landschap. Dat is de basis voor een voortvarend vervolg.

Bekijk hier het persbericht 


Nieuwe Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart

De provincies, gemeenten en waterschappen in het Groene Hart willen dit Nationaal Landschap beter op de kaart zetten. Daartoe is de bestuurlijke Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart opgericht, een opwaardering van de al bestaande (interprovinciale) stuurgroep. De nieuwe stuurgroep geeft uitvoering aan afspraken over samenwerking die in de komende maanden op papier worden gezet. Om belanghebbenden in en om het Groene Hart hier op een goede manier bij te betrekken, stelde de Stuurgroep in oprichting het document Samen Ontwikkelen vast. Het begrip Nationaal Landschap wordt expliciet aan de naam van de stuurgroep toegevoegd, om de status van het Groene Hart kracht bij te zetten.


Alle provincies zetten beleid Nationale Landschappen voort

Alle provincies zijn vooralsnog voornemens onderdelen van het voormalige rijksbeleid voor de Nationale Landschappen voort te zetten, zo concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving. Ze doen dat vooral omdat de Nationale Landschappen sterke ‘merken’ blijken te zijn, die partijen binden aan het landschap en tot bewustzijn over de waarde ervan hebben geleid. Het beleid voor de Nationale Landschappen was bovendien al vergaand geïntegreerd in het provinciale landschapsbeleid. ‘Voortzetting van het beleid’ wil echter niet zeggen dat er geen veranderingen optreden. De provincies zullen namelijk niet de restrictieve bepalingen voortzetten die het Rijk voor de Nationale Landschappen had geformuleerd. Ze stoppen bijvoorbeeld met het beleid om de bevolking niet te laten groeien, het ‘op nul houden van het migratiesaldo’. Wel blijft de eis bestaan dat bij ontwikkelingen in de voormalige Nationale Landschappen – en in sommige provincies ook daarbuiten – rekening moet worden gehouden met het behouden en versterken van de landschapskwaliteit. Lees meer...


Circo Circolo in Nationaal Landschap het Groene Woud

Van 11 tot 21 oktober vormde landgoed Velder te Liempde het decor voor het festival Circo Circolo, het enige festival voor circustheater in Nederland.
 Het programma van Circo Circolo omvatte wederom vele voorstellingen voor jong en oud: circusacts, dans, muziek, vormgeving en theater. Circo Circolo kende een artistiek hoogstaand, maar toch toegankelijk cultureel programma in een bijzondere ambiance: Nationaal Landschap het Groene Woud, dat met haar herfstkleuren een sprookjesachtige ervaring bood. Lees meer…


Nationale parken en landschappen bundelen krachten

Op 13 juni organiseerden Servicenet Nationale Landschappen, Samenwerkingsverband Nationale Parken en Nationaal Groenfonds het symposium 'Nationale Parken en -Landschappen: samen investeren in de toekomst'. De bijeenkomst markeerde de start van een samenwerking tussen de Nationale Parken en Nationale Landschappen. De initiatiefnemers werken de komende maanden een gezamenlijke aanpak uit voor financiering en marketing van de veertig mooiste groene gebieden van Nederland. Een van de initiatieven die ze samen oppakken, is de vorming van een nationaal fonds waarmee partijen als de Nationale Postcodeloterij, zorgverzekeraars of multinationals deze gebieden kunnen sponsoren. Andere partijen, waaronder het Nationaal Groenfonds, kunnen via het fonds leningen verstrekken aan kansrijke projecten.

Bekijk hier het verslag en de presentaties en lees hier het NRC-artikel Nationale parken en landschappen bundelen krachten 

Foto: Wim Sonius, Sonius Creative Imaging


Terug naar drie categorieën landschap en natuur

Natuur- en landschapsorganisaties moeten met een heldere boodschap komen en de aanpak ingrijpend veranderen. Aldus Walter Kooy, directeur van het Nationaal Groenfonds, in Building Business. De huidige negen aparte categorieën natuur en landschap moeten terug naar drie: Nationale Parken, Nationale Landschappen en Werelderfgoedgebieden. De boodschap daarbij: dit zijn de mooiste natuurgebieden en cultuurlandschappen van Nederland. Daarop richt je je investeringen, marketing en merkontwikkeling. 

Lees hier het artikel 'Met natuur en landschap de markt op'


Start internationaal project Nieuwe Hollandse Waterlinie

Op 22 mei is Fort Vechten bezocht door vertegenwoordigers van elf EU-landen. Met de ondertekening van het "partnership Agreement' van het internationale project AT FORT is de samenwerking van het door INTERREG IVC gesubsidieerde project van start gegaan. Het projectbureau Nieuwe Hollandse waterlinie initieert dit project en is lead partner. Het project heeft als doel om in Europees verband kennis over behoud en ontwikkeling van vestingwerken en verdedigingslinies te verzamelen en uit te wisselen. 

Lees meer...


Maatschappelijke kosten en baten Laag Holland bekend

In Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is de maatschappelijke kosten- en batenanalyse voor Nationaal Landschap Laag Holland vastgesteld. Deze rapportage bevat de berekening van alle maatschappelijke kosten en baten van een viertal scenario's voor de toekomstige ontwikkeling van Laag Holland, inclusief de kosten van klimaatverandering en bodemdaling. Ook is er beeldmateriaal ontwikkeld dat laat zien hoe de verschillende toekomstscenario's er uit kunnen komen te zien. 

Lees hier de MKBA


Nieuwe economische dragers voor de Nationale Landschappen

Met de decentralisatie van het natuur- en landschapsbeleid heeft de Tweede Kamer de verantwoordelijkheid voor de Nationale Landschappen geheel bij de provincies neergelegd. Maar het bijbehorende budget wordt niet overgedragen. Dat wordt volledig geschrapt. Het Rijk wil graag dat burgers en ondernemers meer worden betrokken bij het beheer van 'hun' landschap. Maar hoe organiseer je dat? En kunnen zo de unieke kwaliteiten van de Nationale Landschappen werkelijk worden veiliggesteld?

Lees hier de blog van Pieter Veen op Ruimtevolk met een aantal inspirerende voorbeelden.


Nationale Landschappen moeten kernkwaliteiten monitoren

De twintig Nationale Landschappen die Nederland telt moeten hun kernkwaliteiten eenduidig monitoren. Een helder beeld van de ontwikkelingen in de kernkwaliteiten maakt de effecten van het beleid zichtbaar. Dat stellen onderzoekers van Alterra. Zij stellen een monitor voor die voortbouwt op de nulmeting uit 2009 en tegelijkertijd flexibel is. Zo kunnen provincies en Nationale Landschappen aanvullende kernkwaliteiten naar eigen inzicht monitoren. Bovendien kunnen ze de economische en ecologische waarden van de kernkwaliteiten meenemen. Bijvoorbeeld als het gaat om recreatie en biodiversiteit. Lees meer... 


NBTC zet in op Nationale Parken en Nationale Landschappen

Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen heeft op 28 februari het internationale evenementjaar 'Holland Naturally' gelanceerd. Het evenementjaar zet, met de Floriade in Venlo als dragend element, het komende jaar de 'groene' aspecten van Nederland in de schijnwerpers. Het gaat daarbij om de Nationale Parken, de Nationale Landschappen en de belangrijkste watergebieden. Het evenementjaar zal naar verwachting minimaal 200.000 extra buitenlandse (verblijf)toeristen opleveren.

Lees meer en bekijk de campagne Holland Naturally


Stichting Nationale Landschappen opgericht

De samenwerking tussen de Nationale Landschappen is nu ook in een organisatievorm verankerd: de Stichting Nationale Landschappen is opgericht. Deze stichting kent een breed samengesteld bestuur dat in staat is om op slagvaardige wijze de gezamenlijke belangenbehartiging en marketing van de Nationale Landschappen te bevorderen en om nieuwe uitvoeringscoalities en financieringsvormen te ontwikkelen voor duurzame inrichting en beheer van de landschappen. Voorzitter is Bart Krol (gedeputeerde Provincie Utrecht). De overige bestuurders zijn Diana de Jong (directeur Gebiedsontwikkeling Bouwfonds), Joep Thönissen (directeur Recron), Roelof Balk (directeur Slimme Vos), Yttje Feddes (directeur van het bureau Feddes/Olthof landschapsarchitecten) en Douwe Hoogland (voorzitter koepelorganisatie agrarische natuurverenigingen Nationaal Landschap de Noardlike Fryske Wâlden). De stichting fungeert namens de Nationale Landschappen als opdrachtgever van Servicenet Nationale Landschappen. Lees meer


Geslaagde Netwerkdag Nationale Landschappen

Op 16 februari organiseerde Servicenet de netwerkdag Nationale Landschappen. Zo'n 120 personen (bestuurlijk en ambtelijk, publiek en privaat) namen met veel enthousiasme deel. In de ochtend werd het bidbook besproken en leverden Walter Kooy en Eric Luiten een inspirerende bijdrage. De middag werd afgetrapt met een wervend verhaal van Eddy Raepsaet over de Regionale Landschappen in Vlaanderen. Daarna werden in parallelsessies de projecten 'stad-landrelaties', 'loket GLB' en 'ambassadeurs van het landschap' verder uitgewerkt.

Download hier het verslag en hier de presentaties 


Servicenet Nationale Landschappen presenteert bidbook

Met een 'bidbook' nodigt Servicenet Nationale Landschappen, de organisatie van en voor Nationale Landschappen, iedereen uit om samen verder te werken aan de bijzondere kwaliteiten van de Nationale Landschappen. Het bidbook beschrijft het gezamenlijke programma voor 2012 en verder en bevat diverse projecten: 'stad-landrelaties', 'loket groenblauwe diensten', 'Brussel binnen handbereik', 'energielandschappen', 'ambassadeurs van het landschap' en 'proef het landschap'. Ook het organiseren van de 'Dag van de Nationale Landschappen', het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen en het uitbouwen van de website nationalelandschappen.nl behoren tot het programma. Het bidbook vormt de basis voor samenwerking tussen provincies, bedrijven, gemeenten, ontwikkelaars, waterschappen, agrariërs, woningcorporaties en terreinbeheerders. Met als doel de Nationale Landschappen verder te ontwikkelen tot een sterk merk dat staat voor kwaliteit. 

Download hier het bidbook


Toerisme brengt steeds meer op in het Groene Hart

Het in de markt zetten van het Groene Hart werkt! Uit onderzoek is gebleken dat inkomsten uit toerisme de afgelopen jaren met 11% gestegen zijn, en de werkgelegen-heid zelfs met 15%. Het verblijfstoerisme in het Groene Hart zorgde in 2010 voor circa € 137,6 miljoen aan bestedingen en circa 1.870 FTE werkgelegenheid. Er waren 1,2 miljoen overnachtingen, een verdrievoudiging ten opzichte van 2005. Gasten kiezen vaker voor een toeristische accommodatie bij een agrarisch bedrijf.

Download hier het onderzoek 


Het gebeurt in de streek

Op 7 december vond de conferentie Financiering Landschap 'het gebeurt in de streek' plaats, georganiseerd door WING in opdracht van het Ministerie van EL&I. De ochtend vormde een bloemlezing van inspirerende voorbeelden, in de middag gingen de deelnemers rond actuele thema's met elkaar in gesprek.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst...


Dat kan Europa voor u betekenen

Op 9 november organiseerde Servicenet Nationale Landschappen een seminar 'Wat kan Europa voor u betekenen'. Zo'n 25 mensen namen met veel energie deel: vertegenwoordigers van verschillende Nationale Landschappen maar ook van o.m. DLG en Groenfonds. En een speciale gast uit een van de Vlaamse regionale parken. De middag leverde nogal wat 'eye-openers' op. Vooral werd duidelijk dat er veel fondsen zijn waar de Nationale Landschappen aanspraak op kunnen maken. Van 'hard' geld tot 'zacht' geld, in de lopende periode tot 2013 en (vooral) daarna. Samenwerking - tussen Nationale Landschappen onderling en tussen Nationale Landschappen en andere nationale en internationale regio's - loont! De deelnemers onderkenden gezamenlijk dat Servicenet een belangrijke rol kan hebben in het organiseren van de nationale en internationale kennisuitwisseling, het 'makelen' tussen de relevante netwerken en het initiëren en ondersteunen van gezamenlijke initiatieven en projecten. 

Lees hier het verslag van de bijeenkomst


Verslag Streekfondsenmiddag 10 oktober 2011

Stichting Streekrekening Groene Woud, De12Landschappen en het Nationaal Groenfonds organiseerden op 10 oktober 2011 een studiemiddag over Streekfondsen. Daarbij stonden vragen centraal als: 'Wat is de rol van de overheid bij de oprichting van een Streekfonds?', 'Hoe motiveer je ondernemers om mee te doen?' en 'Hoe bevorder ik de branding van het gebied?'.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst...


Bijzondere support voor de Nationale Landschappen

Servicenet Nationale Landschappen kent bijzondere supporters. Alexander Rinnooy Kan (hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam), Herman Wijffels (hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering aan de Universiteit van Utrecht), Walter Kooy (directeur Nationaal Groenfonds), Ed Nijpels (voorzitter NL Ingenieurs) en Eric Luiten (Rijksadviseur voor het landschap) hebben aangegeven het Servicenet te ondersteunen. 
 

 Lees meer...

Servicenet Nationale Landschappen gelanceerd

Op 5 september is in Radio Kootwijk 'Servicenet Nationale Landschappen' gelanceerd. Tijdens het symposium ‘De Nationale Landschappen verdienen het’ brak professor Hans Mommaas een lans voor de 'derde ruimte': de ruimte voor burgers, ondernemers en bestuurders om nieuwe, onverwachte samenwerkingen aan te gaan. Voorzitter van Servicenet Bart Krol, gedeputeerde provincie Utrecht, betoogde dat het wegvallen van de planologische bescherming door het Rijk juist een impuls kan zijn voor de provincies om de Nationale Landschappen steviger neer te zetten en om nieuwe investeerders aan het landschap te binden. Hij riep alle Nationale Landschappen die nog niet deelnemen op zich aan te sluiten bij Servicenet. Yttje Feddes, Rijksadviseur voor het landschap, benadrukte dat het Rijk zich niet volledig uit de Nationale Landschappen mag terug trekken. In de middagworkshops over financiering en ruimtelijke agenda is een eerste aanzet gegeven voor de uitwerking van het werkprogramma van Servicenet. 

Lees hier het hele verslag van het symposium en de workhops op 5 september


     @ServicenetNL
Meer in community...

Activiteiten
Presentatie bestuur